× Ana Sayfa Planları karşılaştırın Bilgi ve Destek Nasıl Çalışır? UYAP Şablon Editörü UYAP Portal Girişi UETS e-İmza Uygulaması

GİZLİLİK BİLDİRİMİ/POLİTİKASI

Giriş

İşbu gizlilik bildirimi, Sion Yazılım A.Ş.’nin (“Sion Yazılım”) veri sorumlusu olduğu www.udfceviripro.com internet sitesinde (“site”) aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verilerin (aşağıda tanımlanmıştır) hangi bilgilerin, nasıl toplandığı, kullanıldığı, hangi yollarla başkalarıyla paylaşıldığı ve/veya başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

  • İnternet sitemizi ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır)
  • Üyelerimizin ve/veya potansiyel üyelerimizin irtibat yetkilileri
  • İşbu gizlilik bildiriminde “Kişisel Veriler”, (Sion Yazılım tarafından saklanan diğer bilgiler ile birlikte veya ayrı olarak tutulan) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Genel Bakış

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir olan gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi, telefon, e-imza bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 494645 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3C/1 İç Kapı No:160 Çankaya Ankara / TÜRKİYE Adresinde bulunan Sion Yazılım tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili mercii kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Bildirimi/Politikası kapsamında işlenmektedir.

Sion yazılım kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte, Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza etmektedir. Bu kapsamda şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamakta ve muhtemel hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu metin de, şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı, hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Aksi belirtilmediği sürece, Sion Yazılım işlemekte olduğu kişisel verilerin veri sorumlusu olarak hareket etmektedir ve bu nedenle kullanmakta olduğu sistemlerin ve gerçekleştirdiği işlemlerin, yürürlükte bulunan veri koruma kanunları ile uyumluluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Temel Kavramlar

Toplama: Kişisel Verileri, faaliyetlerimizin yönetimi ve ticari ilişkilerimizle bağlantılı olarak çeşitli kaynaklardan topluyoruz.

Kullanım: Kişisel Verileri, site içerisinde hizmetlerimizi sunmak ve sorulara yanıt vermek, hesapları yönetmek ve faaliyetlerimizi sürdürmek ve diğer uyumluluk amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullanıyoruz.

Paylaşım: Kişisel Verileri, site faaliyetine ilişkin hizmetlerimizi sunmak ve sorulara yanıt vermek ve uyumluluk amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli olduğu ölçüde yalnızca Sion Yazılım ile paylaşıyoruz.

Bilgilendirme seçenekleri: Kişisel Verileri size bilgilendirme iletileri göndermek için nasıl kullandığımız konusunda birtakım haklara sahipsiniz.

İlgili kişi hakları: Yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında Kişisel Verilerinize erişim, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri güvenliği: İşlemekte olduğumuz Kişisel Verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, değiştirilmesi veya kaza eseri yok edilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

Diğer hususlar: Bu Gizlilik Bildiriminde; (i) Kişisel Verilerin sunulmamasından kaynaklanan muhtemel sonuçları, (ii) verilerin saklanması, (iii) üçüncü kişilerin internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ve (iv) bu Gizlilik Bildiriminde yapılabilecek değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktayız.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Kişisel Verilerin Toplanması

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek veriler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ve/veya bu hususa açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlara mutabakat gösterdiğine karine teşkil etmektedir.

Kişilerin kendi isteği ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri mevzuatta öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

Kişisel verilerin ve Çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
  • Web sitesine erişim,
  • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması,
  • Olası sorunlarda çözüm önerilerinde bulunulması,
  • Üyelik ile ilgili aksamaların önüne geçilmesi,
Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan ve/veya üyelik sahibi kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Bildirimi kapsamında elde edebilir ve aktarabilir.

Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır.

Bu Gizlilik Bildirimi/Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşleneceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Sion Yazılım ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir.

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla Sion Yazılım ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar doğrudan veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; başta altyapısını kullanan olası üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kuruluşlardır.

Yargı mercilerinden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Kullanılması

Kişisel Verileri aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında kullanıyoruz:

Temel verileri, kayıt verilerini, hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.

Söz konusu veriler, sitemiz ile üyeler arasında olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir. Sitemizi daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz.

Meşru menfaatlerimiz kapsamında, Sitemizdeki mevcut düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve Site kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için Sitemizin nasıl kullanıldığını izliyoruz.

Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında, Sitelerimizde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için Sitelerimizi nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla Sitemizi ve programımızı güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz.

Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; yasal hizmetler, yasal güncellemeler de dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek etkinlikler veya hizmetler hakkında size bilgi vermek için bilgilendirme verileri, temel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, kayıt verileri ve cihaz verilerini kullanıyoruz.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel Verileri aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

İş Ortakları: Size en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri iş ortaklarımızla paylaşabilmekteyiz.

Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin, finans sistemlerimizin ve program yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları; iş analitiği ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda bize destek sağlayan kişiler yer almaktadır. Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz. Alıcı şirketler: Sion Yazılım’ın herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması ya da ödeme aczine düşmesi, iflas veya tasfiye süreçlerine tabi olması durumunda, Kişisel Verileri ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile paylaşabiliriz.

Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz.

Veri Sahibinin Hakları

Erişim: Bazı istisnalara tabi olmak kaydıyla, sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verilerin, size elektronik ortamda sağlayacağımız bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir talepte bulunmanız halinde, söz konusu bilgileri size sağlamadan önce kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz. Eğer Kişisel Verilerin birden fazla kopyasını talep ediyorsanız sizden makul bir ücret isteyebiliriz.

Düzeltme: Sizin hakkınızda işlediğimiz eksik veya yanlış Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme: Yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal bir hak talebi oluşturmak, yerine getirmek veya savunmak için bu verileri saklamamız gerekmediği sürece, sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verileri silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemenin sınırlandırılması: Burada sayılan durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz;
(i) Sizin hakkınızda işlediğimiz verilerin güncel olmadığı,
(ii) İşlemenin hukuka aykırı olduğu veya
(iii) Verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkmış olmasına rağmen hukuki veya başka türlü bir yükümlülüğe bağlı olarak söz konusu verileri silme imkanına sahip olmadığımız veya verilerinizi silmemizi istemediğiniz durumlar.

Veri taşınabilirliği: Burada sayılan durumlarda sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verileri sizin için başka bir veri sorumlusuna iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz;
(i) Söz konusu verilerin sizin tarafınızdan bize sağlanan bilgiler olması veya
(ii) Söz konusu verileri sizin rızanıza dayanarak veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işliyorsak.

İtiraz: Kişisel Verilerinizi meşru menfaatlerimiz kapsamında işlediğimiz takdirde, özel durumunuza bağlı olarak söz konusu işleme faaliyetine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Meşru menfaatlerimizin haklarınıza ve menfaatlerinize üstün gelmediği veya yasal bir talebin oluşturulması, yerine getirilmesi veya savunulması için verileri işlemeye devam etmemiz gerekmiyorsa, talebiniz yerine getirilmektedir.

Rızanın geri alınması: Kişisel Verilerinizi işlememize yönelik rıza verdiyseniz, herhangi bir zamanda ücretsiz olarak rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;
(a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
(b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
(c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
(d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
(h) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
(i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir.

Şirket, verilerin işlenmesine ilişkin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

Çerez Kullanımı

Şirket, kişisel verilerden bazılarını teknik iletişim dosyasını (“Çerez”) (“Cookie”) kullanarak elde edebilir.

Teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kullandığını, siteyi kaç kez ziyaret ettiğini istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmaktadır.

Diğer İnternet Sitesine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendirilen bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Bildirimi bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi sorumluluk kabul etmemektedir.

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

Uygulanacak Hukuk

İşbu Gizlilik Bildiriminin yorumlanmasında, uygulanmasında ve kullanıcı/üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu Gizlilik Bildiriminden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

SİON YAZILIM A.Ş.